Tinymce ResponsiveFileManager Entegresi

acknowledgements_logo_tinymce

Tinymce editorlerinde çok sık kullandığım responsivefilemanger eklentisi öncelıkle buradan eklentiyi indirdiğimizde tinymce klasoru altında bulunan responsivefilemanager klasorunu tincyme/plugins/ içine kopyalayalım, kalan 3 klasörü ana dizine atalım ikisi upload klasorleri diğeri ise responsivefilemagerin kendi klasörü çıkartma işlemeriden sonra eklentiyi tinymce’ye tanıtmamız gerekiyor bunun içinse kullanılan kodlar ;

	tinymce.init({
			selector: "textarea",
			theme: "modern",
			skin: 'light',
			language : 'tr_TR',
			plugins: [
				"advlist autolink lists link image charmap print preview hr anchor pagebreak",
				"searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen",
				"insertdatetime media nonbreaking save table contextmenu directionality",
				"emoticons template paste textcolor colorpicker textpattern responsivefilemanager" // responsiveyi dahil ettik
			],
			
			toolbar1: "| insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image",
			toolbar2: "print preview media | forecolor backcolor emoticons | responsivefilemanager", // toolbara ekledik
			image_advtab: true,
			// File Maneger Ayarları
			external_filemanager_path:"/filemanager/", // ana dizine çıkarttığımız path yolu ( üst klasorden okumaktadır şuanki hali)
			filemanager_title:"Responsive Filemanager", // Başlık İsmi
			external_plugins: { "filemanager" : "plugins/responsivefilemanager/plugin.min.js"} // pluginsteki çıkarttığımız filemanagerin js yolu
	});
// Filemanagerin Kurulum Şeması
// root
//  |- source <- upload folder
//  |- thumbs <- thumbnail folder [Chmod (755) izni]
//  |- filemanager
//  |- js
//  |  |- tinymce
//  |  |  |- plugins
//  |  |  |  |- responsivefilemanager
//  |  |  |  |  |- plugin.min.js

Ana dizine attığımız uploads klasorlerinin ayarlarını ise responsivefilemanager/config/config.php bulunan aşağıdai kodları kendinize göre düzenleyebilirsiniz

$upload_dir = '/source/'; 
$current_path = '../source/'; 
$thumbs_base_path = '../thumbs/'; 

Ardından editorde incelediğimizde aşağıdaki gibi sonuç almamız gerekiyor ;

1

2

Kanynak : http://www.responsivefilemanager.com

Yorum Bırak.